VÅR INTEGRITETSPOLICY

 

Rapide AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar ett säkert dataskydd. Vi säljer t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till andra. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskrive dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid eventuella frågor

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all form av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi behöver samla in uppgifter olika personuppgifter och behandla dessa dels av rättsliga skäl men också för att kunna ge våra kunder bästa möjliga service.. Vi måste kunna svara på varför vi samlar in uppgifter, dvs vilket ändamål de är till för.

Ansvarig för insamlade uppgifter

Rapide AB, org.nr 556938-0727, Oppundavägen 62, 641 37 Katrineholm

 

Vilka personuppgifter samlas in och varför (ändamål)

Ändamål                   Typ av behandling av uppgift       Insamlad personuppgift

Köp av produkter       Leverans av varor                           Namn

                                                                                            Personnummer

                                                                                            Kontaktuppgifter

                                                                                            Betalningshistorik

                                                                                            Kreditupplysning

                                                                                            Köpinformation

All denna information hanteras av Klarna.

Laglig grund                           Fullgörande av köpeavtalet

Lagringsperiod  36 månader pga kunna hantera reklamationer och garantier

 

Ändamål                 Typ av behandling av uppgift       Insamlad personuppgift

Bokningar av             Mottagande av bokningar                 Namn
behandling                 om- och avbokningar                         Mobilnummer

                                  Utskick av bokningsbekräftelse         Mailaress

Utskick av erbjudande via mail/sms Bokad tjänst

Geografisk position

Laglig grund               Fullgörande av tjänsteavtalet och för en ökad användarupplevelse.

Lagringsperiod  Personuppgifter som inhämtas i samband med registrering eller bokning sparas i max 24 månader efter registrering eller kundens senaste bokning. Geografisk position sparas i 24 timmar efter godkännanden från kunden.  

 

Ändamål                   Typ av behandling av uppgift       Insamlad personuppgift

Hantering av kund-     Kommunikation kring ev frågor       Namn
service ärenden         gällande kundservice via telefon,   Kontaktuppgifter
digitala kanaler.           Korrespondens

                                    Utredning av klagomål och support Köptillfälle, ställe, tidpunkt

Laglig grund             Berättigat intresse. Nödvändig för att kunna ge kunden service

Lagringsperiod  Tills ärendet avslutats

 

Uppgifter som samlas in till vår kundklubb BrowClub

Ändamål                   Typ av behandling av uppgift       Insamlad personuppgift

Administration av         Korrekta uppgifter för att skicka     Namn
medlemskap                 ut erbjudande                                   Mobilnummer

                                                                                              Mejladress (frivilligt)

                                                                                              Födelsedag (frivilligt)

                                                                                              Besökshistorik

Hantering av bonus-     Registrering och beräkning av poäng
Poäng                            
Kommunikation kring bonus
Överföring av bonus vid köp

 

Laglig grund               Fullgörande av avtal om medlemskap

Lagringsperiod  Tills kunden vill säga upp eller 1 år efter senaste besök.          

                                                                   

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Du ka när som helst begära att få tillgång till uppgifterna vi samlat in

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som är medlem hos Rapide AB kan kontakta oss och begära ändring av uppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig. Mejla till hello@beautybook.se och begär att alla uppgifter ska raderas.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.